Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez POLBRASS Sp. z o.o. oraz użytkowaniem naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.polbrass.pl.

Z tego dokumentu dowiecie się Państwo kto jest Administratorem Państwa danych osobowych oraz w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto, dowiecie się Państwo, komu i na jakich zasadach możemy udostępniać Państwa dane, a także jakie przysługują Państwu uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 z późn. zm.] – w skrócie RODO.

Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j. z dnia 2019.09.19)

1. Informacje ogólne.

Korzystając z niniejszej strony zgadzacie się Państwo z poniższymi warunkami Polityki prywatności.
Opracowanie niniejszego dokumentu wynika ze zrozumienia znaczenia bezpieczeństwa danych osobowych we współczesnym świecie. Administrator Danych Osobowych, mając świadomość ich przetwarzania, deklaruje dołożyć wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.
Stosowanie zasad określonych w niniejszym dokumencie ma na celu zapewnienie prawidłowej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych, rozumianej jako ochronę przed ich naruszeniem w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Państwa nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane jakimkolwiek osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej.
Niniejsza polityka prywatności może ulegać pewnym zmianom, dlatego prosimy o zapoznawanie się z jej treścią na bieżąco. Przyczyną zmian może być przede wszystkim rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

2. Informacje dotyczące danych osobowych.

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
Przetwarzanie danych to operacje wykonywane na danych osobowych, w tym m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, w tym operacje wykonywane w systemach informatycznych.
Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) informujemy, że:


a) Administrator danych osobowych.
Administratorem strony i danych osobowych jest spółka POLBRASS Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Szklanej 164, 43-300 Bielsko-Biała, NIP: 8982025766, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000176500, zwana dalej Administratorem.
W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień Polityki Prywatności prosimy o kontakt pod adresem e-mail: rodo@polbrass.com.pl oraz telefonicznie: +48 33 488 51 60.
Administrator danych nie powołał Inspektora Ochrony danych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych realizuje zadania w zakresie ochrony danych osobowych, w tym zwłaszcza:
a) podejmuje decyzje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych z uwzględnieniem przede wszystkim zmian w obowiązującym prawie, organizacji oraz technik zabezpieczenia danych osobowych,
b) upoważnia poszczególne osoby do przetwarzania danych osobowych w określonym indywidualnym zakresie, odpowiadającym zakresowi ich obowiązków,
c) prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz pozostałą dokumentację z zakresu ochrony danych lub nadzoruje jej prowadzenie przez osoby przez niego upoważnione,
d) podejmuje odpowiednie działania w przypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia procedur bezpiecznego przetwarzania danych osobowych,
e) monitoruje zastosowane środki bezpieczeństwa,
f) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku.

b) Cele, podstawy przetwarzania i okres przechowywania danych.

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przechowywania danych

Zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług.

Art. 6 ust.1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań w celu jej zawarcia).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

Spełnienie obowiązków podatkowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z prawa podatkowego).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane przez okres 5 lat.

Obsługa formularza kontaktowego.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku prowadzenia fanpage’a na portalu społecznościowym Facebook). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej obsługi. Dane osobowe przetwarzane w opisanym powyżej celu przetwarzane są wyłącznie w zakresie korzystania przez Państwa z fanpage’a. W zakresie pozostałego korzystania przez Państwa z portalu Facebook, Państwa dane przetwarza Facebook Ireland w oparciu o ustanowione przez siebie Regulamin i Politykę prywatności.

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych.

Art. 6 ust.1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym przypadku obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystania ze strony internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze strony internetowej.

Analiza Państwa aktywności na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku badania Państwa aktywności na stronie internetowej).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Przesyłanie wiadomości handlowych – marketing usług własnych przesyłany przez adres e-mail.

Po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym przypadku informowania o bieżącej działalności: produktach, usługach, promocjach lub nowościach).

Administrator będzie przetwarzał w/w dane osobowe do czasu cofnięcia zgody, skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Wykorzystania cookies na stronie internetowej.

Art. 6 ust.1 lit. a RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przy pierwszym wejściu na stronę internetową, kiedy to pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystywanie cookies).

Jeżeli nie chcecie Państwo wyrazić takiej zgody prosimy opuścić stronę. Zawsze możecie też Państwo zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki cookies.

Rozpatrzenia reklamacji.

Art. 6 ust.1 lit. b RODO (który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe przez okres obowiązywania umowy.

c) Cofnięcie zgody i sprzeciw.
W każdej chwili możecie Państwo wycofać udzielaną zgodę, przy czym jej wycofanie pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Przysługuje również Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. Administrator przestanie przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba, że będzie on w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych, istnieją dla Administratora danych ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub te dane będą Administratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


d) Odbiorcy danych osobowych.
Administrator Danych Osobowych udostępnia dane osobowe tylko podmiotom uprawnionym:
a) z mocy prawa,
b) na podstawie wniosku podmiotu uprawnionego na podstawie przepisów prawa,
c) na podstawie umowy, na mocy której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych lub d) na podstawie wniosku osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe Administrator może udostępniać następującym odbiorcom:
dostawcy domeny internetowej,
firmie dostarczającej narzędzia służące do analizy aktywności na stronie internetowej Google Analytics,
firmie świadczącej usługi księgowe,
firmie świadczącej usługi informatyczne.
Ponadto, Administrator informuje, iż może dojść do sytuacji, w której zajdzie konieczność udostępnienia danych innym, niewymienionym powyżej, podmiotom na podstawie przepisu prawa lub decyzji właściwego organu państwowego.
Administrator zapewnia, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizuje starannie, aby nie przekazać danych podmiotom nieuprawnionym.


e) Przekazywanie do Państw trzecich.
Z uwagi na korzystanie przez Administratora z usług Google Analytics czy Facebook Pixel, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do następujących Państw trzecich:
Stanów Zjednoczonych Ameryki – na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (Dz.U.UE.L.2016.207.1 z dnia 2016.08.01).
Chile, Singapuru oraz Tajwanu (Republiki Chińskiej) – na podstawie klauzul umownych zapewniających odpowiedni poziom ochrony, zgodnych ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji Komisji z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady.


f) Prawa osób których dane dotyczą.
Administrator zapewnia realizację uprawnień wskazanych poniżej poprzez kontakt na adres mailowy, nie później niż w ciągu 30 dni po otrzymaniu żądania (jeżeli z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu 30 dni, spełni je w ciągu kolejnego miesiąca informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu):
Prawo do cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem świadczyć możemy jedynie za Państwa zgodą. Ponadto cofnięcie zgody nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do momentu cofnięcia zostaje automatycznie uznane jako niezgodne z prawem.
Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych. Jeśli Administrator przetwarza dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, można wnieść sprzeciw wobec ich wykorzystywania. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny, a Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych, dane będące przedmiotem sprzeciwu zostaną usunięte.
Prawo do usunięcia danych (“prawo do bycia zapomnianym”). Administrator na żądanie usunie dane w przypadku wycofania zgody, wniesienia zasadnego sprzeciwu wobec wykorzystania w celach marketingowych lub statystycznych, przetwarzania niezgodnie z prawem lub gdy przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane. Administrator zastrzega jednocześnie, że może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do wykonania kopii zapasowych lub ustalenia celów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz relacji z organami państwowymi.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W przypadku kwestionowania prawidłowości danych oraz legalności lub niezbędności ich przetwarzania i wniesienia sprzeciwu.
Prawo dostępu do danych. Administrator zobowiązuje się do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, jeśli ma ono miejsce. W takim wypadku macie Państwo możliwość uzyskania kopii danych i dostępu do nich oraz uzyskania informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności.
Prawo do sprostowania danych. Administrator na Państwa żądanie zobowiązuje się do sprostowania danych (dla danych nieprawidłowych) oraz ich uzupełnienia (dla danych niekompletnych).
Prawo do przenoszenia danych. Na Państwa żądanie Administrator wyśle w postaci pliku w formacie pdf lub innym ustalonym dane osobowe do Państwa lub bezpośrednio do innego wskazanego przez Państwa Administratora.


g) Prawo do wniesienia skargi.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.


h) Wymóg podania danych i konsekwencja niepodania danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystania przez Państwa z naszych usług. Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z naszej oferty.


i) Profilowanie.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


3. Polityka plików cookies.


Nasza strona internetowa używa plików cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie czy też innym urządzeniu, z którego Państwo korzystacie. Mogą być one odczytywane przez nas – tzw. cookies własne, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania naszej strony, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy – tzw. cookies zewnętrzne.
W ramach strony stosowane są̨ dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane są̨ po zamknięciu przeglądarki, wylogowaniu się lub opuszczeniu strony internetowej oraz stałe, które są̨ przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, co umożliwia rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnym wejściu na stronę̨ do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub czasu wskazanego w parametrach danych plików cookies. Macie Państwo prawo do zmiany ustawień plików cookies albo ich usunięcia. Pliki cookies stosowane w naszej stronie internetowej nie przechowują danych osobowych ani innych informacji zebranych od Państwa.
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies do:
zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony,
ulepszenia bezpieczeństwa oraz szybkości korzystania ze strony,
korzystania z narzędzi analitycznych.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Nasza strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:
Google Analytics. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez Google, umożliwia zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkowników, m.in. o liczbie odwiedzin, czasie trwania odwiedzin, stosowanej wyszukiwarce, lokalizacji. Zebrane dane pomagają ulepszać stronę internetową oraz czynić ją bardziej przyjazną dla użytkowników.
Pixel Facebooka. Narzędzie to wykorzystuje pliki cookies dostarczane przez Facebooka. Umożliwia ustalenie, że odwiedziliście Państwo stronę internetową, a także skierowanie do Państwa reklam wyświetlanych na portalach społecznościowych Facebook i Instagram oraz mierzenie ich skuteczności.
Wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook czy Instagram.


4. Logi serwera.


Korzystanie z naszej strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują adres IP, datę i czas wizyty, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystacie.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do administracji. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


Niniejsza polityka obowiązuje od: 2021-05-06