Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

POLBRASS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży  (zwanej dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów i usług, których sprzedawcą jest POLBRASS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Szklanej 164, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000176500.
 2. OWS stanowią integralną część wszelkich umów sprzedaży zawieranych przez POLBRASS Sp. z o.o., w tym również umów zawieranych w formie pisemnego lub telefonicznego zamówienia, oferowanych na rzecz podmiotu, który dokonuje zakupu.
 3. OWS są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie POLBRASS Sp. z o.o. lub na stronie internetowej https://polbrass.pl/
 4. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych czy ustalonych przez Kupującego.
 5. Postanowienia zawarte w niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej sposób odmienny.
 6. Odmienne ustalenia pomiędzy stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS.
 7. Forma sprzedaży:
 • Sprzedaż bezpośrednia odbywa się w siedzibie  firmy:

      43-300 Bielsko-Biała, ul. Szklana 164,

 • Sprzedaż towarów z dostawą przez firmy spedycyjne.

DEFINICJE

§2

Użycie w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

 1. Sprzedający – POLBRASS Sp. z o.o., ul. Szklana 164, 43-300 Bielsko-Biała, NIP:  8982025766, REGON: 93293684600000.
 2. Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna nieprowadząca lub prowadząca działalność gospodarczą w kraju lub za granicą.
 3. Termin płatności – dzień, w którym należność za towar bądź usługę staje się wymagalna.
 4. Towar – rzeczy ruchome, usługi oraz inne dobra, które mają być sprzedane na podstawie umowy sprzedaży lub złożonego zamówienia, pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 5. Zamówienie – oferta zakupu produktów złożona przez Kupującego na piśmie, dostarczona osobiście, listownie, kurierem, telefonicznie lub e-mailem, zawierająca co najmniej: nazwę zamawianego produktu, ilość, dane Kupującego, niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz dane o firmie, dane teleadresowe do kontaktu, sposób, termin i miejsce odbioru zamawianych produktów.
 6. Potwierdzenie – pisemne oświadczenie Sprzedającego złożone w formie formularza Potwierdzenia zamówienia, z określeniem co najmniej przypuszczalnej ceny towaru, przypuszczalnej sumarycznej wartości zamówionego towaru, przypuszczalnego terminu realizacji, miejsca i warunków dostawy/odbioru oraz warunków płatności

OFERTY I ZAMÓWIENIA

§3

 1. Informacje zamieszczone na stronie internetowej Sprzedawcy, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną. Publikacje dotyczące produktów oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny, natomiast wzorce i próbki wystawiane  przez Sprzedającego mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Szczegółowe dane techniczne podawane w publikacjach mogą w każdym czasie ulec  zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej.
 2. Zamówienie  Kupującego powinno zawierać następujące dane:
 • Nazwę Kupującego – wraz ze wskazaniem dokładnego adresu,
 • Numer NIP lub KRS,
 • Wskazanie nr oferty, jeśli dotyczy,
 • Określenie wskazanego towaru nazwą handlową lub symbolem alfanumerycznym z oferty,
 • Ilość zamówionego towaru,
 • Termin, miejsce i warunki dostawy/odbioru towaru.
 1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie zamówienia przez Kupującego oraz pisemne Potwierdzenie zamówienia przez Sprzedającego złożone w formie formularza Potwierdzenia zamówienia. 
 2. Złożenie zamówienia przez Kupującego nie wiąże Sprzedającego, a brak jego odpowiedzi nie oznacza milczącego przyjęcia zamówienia
 3. Potwierdzenie zamówienia wysłane przez osoby nieupoważnione przez Sprzedającego nie są wiążące. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania przedstawicieli handlowych przekraczające zakres udzielonego im umocowania wynikającego z zawartych ze Sprzedającym umów przedstawicielstwa. 
 4. Jeżeli zamówienie dotyczy wcześniej przedstawionej oferty, konieczne jest umieszczenie na zamówieniu numeru tej oferty. W razie nie powołania się na numer oferty, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności cenowe na fakturze VAT, brak dostępności towaru, jak również niezgodności w szczególnych parametrach towaru określonych w pierwotnym zamówieniu.
 5. Ceny podawane przez sprzedającego w Ofertach i Potwierdzeniach zamówienia są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
 6. Anulowanie zamówienia przez Kupującego jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych sytuacjach po uprzednim pisemnym ustaleniu warunków anulowania zamówienia ze Sprzedającym. Sprzedający zastrzega sobie prawo do obciążenia Kupującego rzeczywistymi kosztami, które powstały do momentu anulacji – nie większymi niż wartość zamówienia.
 7. Wszelkie doradztwo techniczne ze strony dostawcy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie skutkuje powstaniem po stronie Sprzedającego odpowiedzialności cywilnej z tego tytułu.

TERMINY I WARUNKI DOSTAW

§4

 1. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar spełniając warunki określone w formularzu Potwierdzenia zamówienia, tzn. termin i miejsce dostawy, ilość, rodzaj towaru, cena.
 2. Termin dostawy zostaje podany w Potwierdzeniu zamówienia. W przypadku uzgodnionej między Stronami kwoty zaliczki lub zadatku na realizację zamówienia, bieg terminu dostawy rozpocznie się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedającego zaliczki lub zadatku, w zależności od szczegółowych postanowień Stron. Jeżeli Kupujący nie wskazał miejsca dostawy, termin uważa się za zachowany, jeżeli w oznaczonym dniu towar przygotowano do wydania. Koszty przechowania towaru od tego momentu do czasu wydania ponosi Kupujący.
 3. Z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 2 dni robocze Sprzedający ma prawo zmienić termin dostawy towaru po uprzednim pisemnym lub mailowym zawiadomieniu Kupującego.
 4. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.
 5. W przypadku umowy o współpracy w zakresie stałych dostaw, każdą pojedynczą dostawę traktuje się jako odrębną umowę sprzedaży. Postanowienia niniejszych warunków o zawarciu umowy stosuje się odpowiednio.
 6. W przypadku ustalenia w warunkach płatności formy „przedpłata”, termin realizacji dostawy może ulec przedłużeniu o okres opóźnienia w dokonaniu wpłaty. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedającego.
 7. Sprzedający nie odpowiada za żadne straty, szkody lub koszty (pośrednie lub bezpośrednie) wynikające z roszczeń Kupującego z tytułu błędów w dostawie lub jej opóźnień, spowodowane działaniem firmy spedycyjnej.
 8. Jeżeli opóźnienie w odbiorze towaru ze strony Kupującego, przekracza 2 tygodnie lub jeżeli Kupujący odmawia przyjęcia towaru, stosuje się zasady określone w §3 ust.8.
 9. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymaniu towaru dokonać sprawdzenia jego zgodności z zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do sprawdzenia stanu przesyłki oraz jakości i ilości asortymentu dostarczonego towaru z zamówieniem, a także niezwłocznie (tj. w chwili dostawy, w obecności przewoźnika dostarczającego towar) zgłosić ewentualne wady sporządzając Protokół Szkody Polbrass lub przedłożyć pisemnie własny dokument potwierdzający szkody lub wady, który musi być podpisany przez Kupującego i Przewoźnika (kierowcę).
 10. W razie wykrycia wad, których dostrzeżenie nie było możliwe w chwili dostawy, Kupujący zobowiązany jest zgłosić je Sprzedającemu niezwłocznie, nie później niż w terminie do trzech dni roboczych od wykrycia wady składając pisemną Reklamację. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej Reklamacji na miejscu dostawy. 
 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanego towaru, co ma taki skutek, iż Sprzedający jest właścicielem towaru do chwili pełnego zapłacenia należności za odebrany towar oraz innych należności wynikających z umowy sprzedaży bez względu na miejsce składowania lub zamontowania w innych przedmiotach. Do momentu przejścia własności towaru na Zamawiającego, przedmiot dostawy nie może być przedmiotem przewłaszczenia na zabezpieczenie przez Zamawiającego, ani przedmiotem zastawu (w tym zastawu rejestrowego). W przypadku zajęcia bądź innych rozporządzeń przedmiotem dostawy przez osobę trzecią Zamawiający obowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego o tym fakcie. 
 12. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru oraz kosztów wynikających z braku możliwości jego odbioru przez Kupującego w dniu dostawy, przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków i braków w samym towarze, jak i jego opakowaniu, powstałych po tej chwili.
 13. W przypadku dostawy towaru dokonywanej przez Sprzedającego, wszelkie korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzą na Kupującego z chwilą wydania mu towaru przez Sprzedającego.
 14. Jeżeli Kupujący nie określi w stosownym czasie, jednak nie później niż 2 dni robocze przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego, sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa, Sprzedający może dowolnie, z zachowaniem należytej staranności, dokonać wyboru opakowania i środka transportu, jakim ma być realizowana dostawa oraz przesłać przedmiot umowy Kupującemu na jego koszt.
 15. Z chwilą wszczęcia postępowania upadłościowego lub układowego w stosunku do Kupującego jest on zobowiązany oznaczyć towar w sposób wskazujący istnienie zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego. W przypadku zajęcia towaru stanowiącego własność Sprzedającego w toku postępowania egzekucyjnego skierowanego do majątku Kupującego, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować Sprzedającego o tym fakcie oraz współdziałać przy realizacji jego praw względem podmiotu dokonującego zajęcia towaru w ramach wszelkich dostępnych środków. Kupujący na żądanie Sprzedającego jest zobowiązany przekazać niezwłocznie wszelkie informacje o tym gdzie są przechowywane towary objęte zastrzeżeniem własności.
 16. Za prawidłowość i kompletność danych zawartych w zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu odpowiada Kupujący.

PŁATNOŚCI I CENY

§5

 1. Termin i forma płatności uzgadniane są dla każdego Kupującego indywidualnie.
 2. W przypadku braku odmiennych ustaleń między Stronami ceną towaru jest cena wynikająca z Potwierdzenia Zamówienia.
 3. Ceny podawane przez Sprzedającego w Ofertach i Potwierdzeniach Zamówień są cenami netto – nie zawierają podatku VAT.
 4. Sprzedaż towaru odbywa się według wagi rzeczywistej.
 5. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru w terminie wskazanym w fakturze.
 6. Za dzień zapłaty uznaje się  dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, podanym na fakturze, albo dzień zapłaty gotówką.
 7. W przypadku nieuregulowania płatności przez Kupującego w wyznaczonym terminie, Sprzedający jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia, a także żądania przedpłaty na towary z przyjętych już do realizacji następnych zamówień.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia ceny w razie, gdy po zawarciu umowy wystąpią przesłanki o charakterze obiektywnym uzasadniające podwyższenie ceny Towaru, na które Sprzedający nie miał wpływu, takie jak np. zmiany stawek podatku od towaru i usług itp.
 9. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego. Sprzedający może także odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. W tej sytuacji wszystkie zobowiązania Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne, z dniem odstąpienia Sprzedającego od umowy. Odstąpienie od umowy będzie w tej sytuacji traktowane jak odstąpienie z przyczyn leżących po stronie Kupującego.
 10. W sytuacji opisanej w pkt 7 powyżej, Sprzedający może uzależnić dalszą realizację Umowy od dostarczenia przez Kupującego dodatkowych zabezpieczeń lub gwarancji zobowiązań Kupującego wynikających z Umowy.
 11. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej zapłata za zamówiony towar realizowana jest bez potrąceń i kompensat roszczeń wzajemnych.
 12. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

REKLAMACJA

§6

 1. Kupujący ma prawo reklamować towar, który otrzymał niezgodnie z Potwierdzeniem zamówienia sporządzonym przez Sprzedającego.
 2. Reklamacje przyjmowane są tylko w formie pisemnej.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do uzupełnienia lub wymiany wadliwych towarów na wolne od wad lub do pomniejszenia ceny proporcjonalnie do wykrytych wad. Wybór sposobu uwzględnienia reklamacji zależy od Sprzedającego i okoliczności danej sprawy.
 4. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych, uszkodzeń lub innego rodzaju wad towaru, Kupujący jest zobowiązany do sporządzenia Protokołu Szkody w chwili odbioru dostawy w obecności przewoźnika i natychmiastowego skontaktowania się ze Sprzedającym. Brak takiego zgłoszenia oznacza, że Kupujący uznaje towar za sprawdzony i zgodny z Potwierdzeniem zamówienia.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Kupującego od zapłaty pełnej należności wynikającej z dokumentów sprzedaży.
 6. Koszty niezasadnej reklamacji ponosi Kupujący.

RĘKOJMIA

§7

 1. Zamawiający jest zobowiązany, zgodnie z §4 niniejszych OWS, do zbadania z należytą starannością dostarczonego towaru. 
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia).
 3. Sprzedający nie odpowiada za szkody powstałe z następujących przyczyn: nienależyte korzystanie, wadliwy montaż bądź wadliwe uruchomienie przez Zamawiającego bądź przez osobę trzecią, normalne zużycie rzeczy, wadliwe lub niedbałe używanie rzeczy, użycie niewłaściwych środków obrotowych, materiałów wymiennych, wadliwe roboty budowlane, niewłaściwa podstawa budowy, chemiczne, elektrochemiczne bądź elektryczne wpływy, o ile nie są efektem zawinionych działań Spółki. Sprzedający nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody, na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 4. Jeżeli przedmiot dostawy ma wadę, za którą Sprzedający ponosi odpowiedzialność, Zamawiający może żądać bezpłatnego usunięcia wady lub wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad. Sprzedający może odmówić żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów oraz w przypadku, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę przedmiotu dostawy.
 5. Wyłączona jest wszelka odpowiedzialność Sprzedającego za nieumyślne naruszenie obowiązków. Postanowienie zdania poprzedniego znajduje zastosowanie również w przypadku naruszenia obowiązków przez osoby, przy pomocy których Sprzedający  wykonuje dostawę.
 6. Odpowiedzialność Sprzedającego w stosunku do Zamawiającego, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej przez Zamawiającego ceny netto. Sprzedający ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego wyłącznie za winę umyślną i rażące niedbalstwo i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Jeżeli strony uzgodniły pisemnie dostawę Produktów lub materiałów niespełniających Polskich Norm lub innych norm technicznych lub bezpieczeństwa, Sprzedający nie odpowiada za wynikłe z tego szkody.
 8. Za możliwości zastosowania i skutki wykorzystania Produktów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet, jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie konstrukcji i finalnego produktu Kupującego.
 9. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego z tytułu wad towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Produktów dostarczonych przez Sprzedającego.
 10. Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Zamawiający wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 11. Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego w terminach określonych w § 4 powyżej.
 12. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem roku, od dnia wydania rzeczy Zamawiającemu.

SIŁA WYŻSZA

§8

 1. Jeżeli okoliczności pozostają poza kontrolą Sprzedającego i Kupującego, w szczególności takie jak zakłócenia w produkcji lub  transporcie towarów spowodowane przez wojny, konflikty zbrojne, strajki, awarie fabryki i urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi itp., dostawa może być odpowiednio opóźniona lub zatrzymana, za pisemnym powiadomieniem, do czasu przywrócenia normalnych warunków.
 2. Jeżeli niemożność spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę nastąpiła wskutek siły wyższej, Kupującemu nie przysługuje żadne roszczenie o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania umowy.

ZASADY POUFNOŚCI

§9

 1. Kupujący oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej i cywilnej za czyny nieuczciwej konkurencji, określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności następujących obowiązków:

a) nie rozpowszechniania, nie ujawniania oraz nie wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedającego,

b) nie nakłaniania jakiegokolwiek podmiotu (osoby fizycznej, jednostki organizacyjnej posiadającej lub nieposiadającej osobowości prawnej) będącego stroną umowy ze Sprzedającym do niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wobec sprzedającego.

2. Kupujący nie będzie podejmował działań opisanych powyżej, ani żadnych innych działań naruszających uczciwą konkurencję, w okresie obowiązywania umowy ze Sprzedającym oraz w okresie 5 lat od wykonania umowy.

3. Kupujący nie będzie w okresie trwania umowy oraz po jej ustaniu rozpowszechniać, ujawniać ani wykorzystywać również takich informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa Sprzedającego, ale których rozpowszechnienie, ujawnienie lub wykorzystanie mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić reputacji lub w inny sposób wyrządzić szkodę Sprzedającemu. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§10

 1. Akceptując niniejsze OWS Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego.
 2. Kupujący nie może bez zgody Sprzedającego przekazywać wiedzy i informacji uzyskanych w wyniku kontaktów handlowych ze Sprzedającym osobom trzecim w sprawach objętych tajemnicą handlową.
 3. W przypadku sporządzania umów zarówno w języku polskim jak i w języku obcym, językiem rozstrzygającym wszelkie rozbieżności wynikające z postanowień umowy jest język polski.
 4. Prawem właściwym dla OWS jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Stwierdzenie nieważności pojedynczych postanowień nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWS.
 7. Strony będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca siedziby Sprzedającego.

………………………….

Bielsko-Biała, dnia 1 sierpnia 2023 r.